La història clínica

Informació i sol·licitud


hcapLa història clínica és el conjunt de documents sobre el procés assistencial de cada malalt on s’identifiquen els professionals sanitaris que hi han intervingut i que té com a finalitat essencial ajudar a garantir una assistència adequada al pacient. El centre sanitari té l’obligació de vetllar per la correcta elaboració de la història clínica i garantir la seva conservació i custòdia. El pacient té el dret a accedir a la seva història clínica en qualsevol moment.

Actualment s’està implantant a Catalunya la història clínica compartida (HC3), que permet l’accés de manera organitzada a la informació rellevant de les històries clíniques dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial.

Hi ha diverses vies per accedir a la documentació clínica d’un pacient, les més comunes són:

  • A petició d’un altre centre sanitari

Per a poder enviar una còpia d’una història clínica del nostre CAP a un altre centre sanitari, aquest ens ha de fer arribar la sol·licitud pertinent adjuntant una fotocòpia del DNI del titular de la història clínica. En cas de ser un centre sanitari de Catalunya, haurà de fer la sol·licitud preferentment mitjançant la Sol·licitud i/o tramesa de documentació entre centres sanitaris (Annex IV). Ens la pot fer arribar per:

  • A petició del titular de la història clínica

Com a pacient teniu dret a obtenir una còpia de la vostra història clínica, mitjançant la Sol·licitud de documentació assistencial (Annex I), que haureu de presentar al CAP junt amb una còpia del DNI. En cas d’actuar com a representant d’un tercer, haureu de portar també autorització escrita del titular i còpia del DNI.

El termini màxim de lliurament d’una còpia de la història clínica serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’entrega de la sol·licitud.  Més Informació.

  • Història clínica d’un difunt

En cas de defunció del pacient, l’accés a la seva documentació clínica correspondrà a aquelles persones que aquest hagués designat expressament i, en absència d’aquesta designació, només es facilitarà l’accés a la història clínica dels pacients morts a les persones que hi estiguin vinculades per raons familiars o de fet (Llei 41/2002). Això significa que qualsevol persona que acrediti documentalment (llibre de família, inscripció en el registre de parelles de fet, acta de convivència, document públic, etc.) la seva vinculació amb el pacient difunt tindrà dret a accedir a la seva història clínica.